High performance network

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
1. High Performance Network is onderdeel van Future Minds BV.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
High Performance Network, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de
Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
Opdrachtnemer en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 | Offertes, aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de
aanbieding altijd na 30 dagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 | Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk
in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een
door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever
in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan
ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie
van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou |
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.
12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6
BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag uit te voeren;
15. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende
verplichting ingevolge de wet;
16. Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
9. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever
in rekening worden gebracht.

Artikel 5 | Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis
had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 | Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Opdrachtnemer aangegeven.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst.
6. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247
boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
te schorten.
9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt
de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze
terug te nemen.

Artikel 8 | Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor
het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake
van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die
door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de
producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de
Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze.
4. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen
en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer
te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan
wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de
vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan
Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht
worden.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 10 | Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 | Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 | Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 | Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.